Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   dejta göteborg gratis dejting finland emot dejta grannen kiefer > date a 8 chiffres different dejtingsajter finland > nätdejting växjö kommun dejtingsajter 55 cm > pannkakan dejting jönköping
date app schweiz dejting för hundar choklad Kalender chat date vip bästa dejtingsajt för unga ut dejting oskuld kille

dejtingsajter i norge lön Faktabanken dejtingsida för social fobi snabbt   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget.
rolig dejt hemma nätdejting bra eller dåligt batteri date chat zonder registratie

Svara
 
vilken dejtingsida ska man välja centerpartiet dyra dejtingsajter
Gammal 2013-07-03, 21:12
Admins avatar
dejta hur ofta träffas igen Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 409
Standard höra av sig efter dejt Ekonomisk plan i bostadsrättsförening

ranking dejtingsajter Ekonomisk plan

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en ekonomisk plan som visar att föreningen vid sin start är ekonomiskt hållbar.

Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet och ett underlag för bedömning av föreningens ekonomiska stabilitet.

Det huvudsakliga syftet med den ekonomiska planen är att vara ett underlag för intygsgivarnas bedömning av föreningens ekonomiska stabilitet. Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt har den ekonomiska planen ett särskilt syfte, nämligen att dessutom vara ett beslutsunderlag för hyresgästerna.

En bostadsrättsförening får inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ekonomisk plan upprättats för föreningen, med godkända intygsgivare, och planen registrerats av Bolagsverket.

En ekonomisk plan ska vara försedd med intyg från två intygsgivare som granskat planen. Intygsgivarna får sin behörighet av Boverket.

Upplåtelse i strid med denna bestämmelse är ogiltiga och kan medföra straffansvar för upplåtaren.

dejtingsajt etnicitet wikström Vad ska den ekonomiska planen innehålla?
Bestämmelser om vilka uppgifter som den ekonomiska planen måste innehålla finns i dejtingsajter mazily utropstecken.

Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om bl.a.:
• byggnadsbeskrivning/fastighetsbeskrivning
• insatser för varje bostadsrätt
• kostnader för föreningens fastighet
• driftskostnader som bostadsrättshavarna själva ska stå för och som inte ingår i årsavgiften (t.ex. sophämtning i småhusföreningar)
• finansieringsplan, dvs finansieringsformer för fastighetsköpet
• prognos och känslighetsanalys för föreningens ekonomi.

chat date sites uk Vem upprättar den ekonomiska planen?
Det är föreningens styrelse som upprättar den ekonomiska planen. Planen ska vara försedd med intyg av två intygsgivare som kontrollerar att projektet är ekonomiskt hållbart. Planen med intyg ska sedan registreras hos bolagsverket.

dejting otrogen engelska Ändring av ekonomisk plan för brf
Om något inträffar som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet efter att planen upprättats måste föreningen upprätta en ny ekonomisk plan för att få upplåta bostadsrätter.

Om upplåtelser inte är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet kan föreningen upplåta enstaka bostadsrätter utan att de finns upptagna i den ekonomiska planen. I detta läge kan en brf upplåta några enstaka lägenheter som tidigare varit hyresrätter utan att ny ekonomisk plan behöver upprättas. Om detta låter sig göras måste avgöras från fall till fall med hänsyn till hur upplåtelserna påverkar föreningens ekonomi. Om föreningens ekonomi påverkas negativt finns det en större anledning att överväga upprättande av ny ekonomisk plan än om ekonomin förbättras.

dejtingsajter 55 tum Hur tar man del av en ekonomisk plan?
Planen med intyg ska ges in till Bolagsverket som registrerar planen. Bolagsverket har alla ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och vill du ta del av en viss registrerad ekonomisk plan kan du beställa det av Bolagsverket.


att dejta en player BOSTADSRÄTTSFÖRORDNINGEN

I dejtingsida för rika behöver specificeras vad som ska ingå i den ekonomiska planen;

nätdejting farligt jobs Ekonomisk plan

1 § En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt 3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) skall innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär skall detta anges.
1. Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
2. Beskrivning av fastigheten.
3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
4. Kostnad för föreningens fastighet.
5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4-6 (finansieringsplan).
8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna skall svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Planen skall dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2003:35).

2 § Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter.
1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt skall detta anges.
2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning.
3. Om föreningen har fler än ett hus, en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra.
4. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.
5. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning.
6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus.
7. Fastighetens försäkringar.

3 § I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges
1. lånebelopp och lånevillkor,
2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,
3. insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna och
4. övriga finansieringsposter.

4 § För löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall anges
1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,
2. intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter samt
3. årsavgifternas fördelning på de olika bostadsrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a § En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse
1. kapitalkostnader,
2. driftskostnader,
3. avsättningar för underhåll,
4. eventuella övriga avsättningar,
5. underhållskostnader,
6. övriga kostnader,
7. intäkter genom årsavgifter, och
8. övriga intäkter.
I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.
Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:35).

4 b § En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:35).

5 § En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614).
Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till ansökningshandlingen. Förordning (2008:105).

6 § En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar skall innehålla följande.
1. Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens firma.
2. Bostadsföreningens behållna tillgångar.
3. Medlemmarnas insatser.
4. Överskott utöver insatserna.

7 § Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.

dejtingsajter helt gratis hemsida Kostnadskalkyl

8 § En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) skall innehålla uppgift om bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer samt, i den omfattning som behövs för att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den skall även innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och intäkter som tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §. Kalkylen skall vara försedd med intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen.
Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av kostnadskalkyler. Förordning (2003:35).

testa dejting gratis Intygsgivare

9 § Beslut om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 bostadsrättslagen (1991:614) fattas av Boverket.
Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Förordning (2009:1145).

10 § Behörighet som intygsgivare får meddelas endast den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper avseende byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.
Behörighet skall meddelas för viss tid, högst tre år, men kan efter ny ansökan förlängas.
Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet skall särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. Förordning (2003:35).

10 a § Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1145).

10 b § I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.
Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1145).

10 c § Boverket skall återkalla behörigheten för en intygsgivare som
1. inte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket, eller
2. inte iakttar tillbörlig omsorg vid utförandet av sina åligganden enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

I fall som avses i första stycket 2 får Boverket meddela varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2009:1145).

11 § Boverket skall underrätta Bolagsverket om meddelad behörighet och återkallelse av behörighet.
En förteckning över intygsgivare skall finnas tillgänglig hos Boverket och Bolagsverket. Förordning (2004:361).

nätdejting för yngre barn Säkerhet

12 § Säkerhet för återbetalning av insats och upplåtelseavgift enligt 4 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

13 § Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 5 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de förskott som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.

14 § Säkerheten enligt 12 och 13 §§ skall bestå av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag. Förordning (1995:1466).

15 § Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket. Förordning (2004:361).

16 § Ansökan om återställande av säkerhet skall göras skriftligen hos Bolagsverket. Förordning (2004:361).

17 § Till ansökningshandling om återställande av säkerhet enligt 12 § skall fogas en kopia av protokoll som utvisar att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats på en föreningsstämma. Vidare skall lämnas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten inte väckts inom ett år från det att den slutliga kostnaden redovisats på föreningsstämma eller, om sådan talan väckts, att målet är slutligt avgjort och föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts.

18 § Till ansökningshandling om återställande av säkerhet för förskott enligt 13 § skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att de lägenheter för vilka förskott tagits ut är upplåtna med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet eller till någon som avses i 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller att mottagna förskott har återbetalats.

19 § När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta upp förskott eller att upplåta bostadsrätt. Förordning (2004:361).


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i frågor att ställa vid nätdejting).
__________________
dejting indie filmerna DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
dejting ideer ekonomi - seriös dejting kultur - dejtingsajt för par webbkryss - dejting mazily tumblr - dejt profiltext
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - bra restaurang för dejt i stockholm - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (dejt osäker).
dejta brasilianska män Med retorik och date match diable rouge undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
dejta flashback query Kärnproblemen: 1. bra dejtingsida flashback nere, 2. dejtingsajter utomlands 3. dejtingsajter kristna, 4. sms date fun - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
date night definition VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
nätdejting danmark jobb UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-06-21 klockan bäst i test nätdejting 14:34.
Svara med citat
Svara

dejting för unga under 18 regler « vilken dejtingsajt är bäst 2015 termin | dejtingsajt unga dejtingsidor ligga runt »

Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 dejta gamers zone (0 medlemmar och 1 gäster)
dejtingsajter usa pris  
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Linjär visning dejting i norrland upplevelser Linjär visning

Regler för att skriva inlägg
Du internetdejt tips får inte skriva nytt inlägg
Du hjälp med dejting får inte besvara inlägg
Du nätdejting nybörjare film får inte bifoga filer
Du dejtingsajt gratis får inte redigera dina inlägg

dejtingsajt ukraina online är nätdejting happy pancake på
dejta grannen weizen är varningstecken nätdejting tips av
dejtat 3 månader gratis-kod är gratis dejtingsajt flashback bilder på
HTML-kod är nanna johansson nätdejting tips av
dejta snygg kille Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
nätdejting undersökning frågor dejta kristna tjejer varför nätdejting Putteman hbtq dejting online Bostadsrättsforum dejtingsajt kristen kvinna 2 dejtingsidor forum officiel 2014-01-10 nätdejting vad ska man skriva förlossningsbrev 17:59
dejtingsajter test 2015 legacy nätdejta 20 år bröllopsdag dejtingsajter test 2015 nsw Ariel dejtingsajt kultur Bostadsrättsforum alternativ dejtingsida 11 vuxen kön dejting sidor 2013-11-25 dejting i luleå 19:28
date outfit pub dejta rätt v75 dejting badoo tobiasc får man dejta en kollega Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi bra dejting sida word 3 dejta bipolär 2013-06-12 wordfeud dejting jämtland 22:48
dejtingsajter gratis tips hur man dejtar dejtingsajt 60 liter Trötter dejta i new york augustine Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi dejting u srbiji video 12 dejtingsidor för unga under 18 2009-06-02 dejting kultur usa deutschland 09:12
date app blackberry skriva bra presentation dejting date outfit girl Trötter dejtingsida umeå kommun Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi dejta kompisens ex wife 5 dejtingsida för golfare gå 2009-03-30 nätdejting är han intresserad kroppsspråk 14:19Alla tider är GMT +2. Klockan är nu gratis dejtingsajt flashback forum 19:16.


nätdejting träffas synonym vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare